Aftrek van kosten

Veel ondernemers stellen de vraag, of ze kosten van de winst uit onderneming kunnen aftrekken. Alleen de kosten die u maakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming, zijn aftrekbaar.

U bent als ondernemer vrij om te bepalen welke kosten u voor de onderneming maakt en hoeveel. Zakelijke kosten zijn de kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van uw onderneming en de kosten die rechtstreeks op uw onderneming betrekking hebben.

Bij de beoordeling van de vraag of kosten aftrekbaar zijn, letten wij op het motief waarmee u kosten hebt gemaakt. Als duidelijk is dat u de kosten volledig hebt gemaakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming, accepteert de Belastingdienst de kosten als aftrekpost.

Bepaalde kosten die een ondernemer maakt ten behoeve van zijn onderneming, hebben soms ook in zekere mate een privé-element. Omdat het lastig kan zijn om vast te stellen of er een onttrekking is en hoe groot deze is, geeft de wet voorschriften over wat wel en niet aftrekbaar is.

Met het oog op het privékarakter dat bepaalde uitgaven in zich hebben, zijn in de Wet IB bepaalde kosten geheel van aftrek uitgesloten.

In de onderstaande tabel vindt u een opsomming van kosten. Per kostensoort ziet u welk percentage van de kosten u mag aftrekken bij het bepalen van de winst uit onderneming.

Soort kosten Welk deel van de
kosten is aftrekbaar?
Werkruimte thuis 0%, met uitzonderingen
Voedsel, drank, genotmiddelen,
representatie, congressen,
seminars, studiereizen (inclusief
reis- en verblijfskosten)
drempel € 4.500
Telefoonabonnement thuis 0%
Zakelijke telefoongesprekken thuis 100%
Algemene literatuur 0%
Vakliteratuur 100%
Werkkleding 100%
Kleding (geen werkkleding) 0%
Persoonlijke verzorging 0%
Aktetassen e.d. 100%
Apparatuur en instrumenten
die niet tot het
ondernemingsvermogen behoren
0%
Verhuiskosten beperkt
Huisvesting buiten de woonplaats beperkt
Geldboeten 0%
Standsuitgaven 0%
Agressieve dieren 0%
Auto van de zaak beperkt
Zakelijke kosten eigen auto beperkt
Vaartuigen voor
representatieve doeleinden
0%

 

0105b

Eerste Kamer akkoord met wet DBA: VAR verdwijnt per 1 mei 2016

Op 2 februari is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Met deze wet verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016.

In plaats van de VAR, kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers overeenkomsten gebruiken die door de Belastingdienst zijn opgesteld of beoordeeld. Daarmee hebben opdrachtgevers en opdrachtnemers, net als bij de VAR, vooraf zekerheid over de arbeidsrelatie. Het gebruik van deze overeenkomsten is, net als de VAR, niet verplicht.

De wet DBA stelt de Belastingdienst in staat om beter te handhaven. Daarnaast maakt de nieuwe wet de opdrachtgever medeverantwoordelijk voor het werken buiten dienstbetrekking en zorgt daarmee voor een balans tussen opdrachtnemer en opdrachtgever als het gaat om verantwoordelijkheden.

Meer informatie
Meer informatie over de nieuwe wetgeving vindt u op de site van de Belastingdienst bij VAR verdwijnt in 2016.

Bron: Belastingdienst. Forum fiscaal dienstverleners

 

0105с

Handreiking: bijhouden van een goede rittenregistratie

Wanneer een werknemer de zakelijke auto niet voor privédoeleinden wil gebruiken, is er de mogelijkheid om bij de Belastingdienst een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aan te vragen. Met deze verklaring moet de werknemer bewijzen dat er op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé is gereden. De meest gebruikte manier om dit bewijs te leveren is het bijhouden van een rittenregistratie.

In de praktijk is het bijhouden van een sluitende rittenregistratie de enige manier om het bewijs te leveren dat er maximaal 500 privékilometers met de auto van de zaak is gereden. In de rittenregistratie moeten in ieder geval de volgende gegevens worden opgenomen:

 • Het merk, het type en het kenteken van de auto
 • De periode waarin de auto beschikbaar is geweest
 • Per rit:
  1. de datum
  2. de begin- en eindstand van de kilometerteller
  3. het adres van vertrek en aankomst
  4. de gereden route als deze afwijkt van meest gebruikelijke route
  5. het karakter van de rit (privé of zakelijk)
  6. de privé-omrijkilometers bij een rit met zakelijke en privékilometers

Strenge eisen aan bewijs

De Belastingdienst stelt strenge eisen aan het bewijs dat u moet leveren. Een aannemelijk verhaal is nog geen bewijs.

Voorbeeld

Bij het controleren van een rittenregistratie blijkt dat een aantal ritten ontbreekt. De werknemer komt met een verklaring en ondersteunt deze met documenten, zoals agenda’s, werkbonnen en facturen. Bovendien gebruikt hij een eigen auto voor privéritten. Toch beslist de rechter dat de kilometerstanden in de rittenregistratie niet kunnen kloppen, omdat een aantal ritten ontbreekt. De rittenregistratie kan dan niet meer als bewijs dienen.

Keurmerk

Er kan eventueel ook voor een rittenregistratiesysteem met keurmerk worden gekozen. Dit systeem plaatst u in uw auto en biedt de zekerheid van een sluitende ritadministratie voor de gebruiker (werknemer, werkgever of ondernemer) en voorkomt discussies met de Belastingdienst over de juistheid en volledigheid van de rittenadministratie. Alleen het zakelijke karakter van de ritten moet, desgevraagd, nog aangetoond worden. De privacy van privéritten wordt binnen het keurmerk gerespecteerd.

Bron: Belastingdienst. Forum fiscaal dienstverleners

0105a